UZLAŞTIRMACI SİCİLİNE KAYITLAR BAŞLAMIŞTIR/HAYIRLI OLSUN-16.04.2018

İLAN

Bilindiği
üzere 11 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen 2018 Adalet Bakanlığı Uzlaştırmacı Sınav
Sonuçları, 27 Mart 2018 tarihinde, Daire Başkanlığımızın resmî internet sitesinde açıklanmıştır. 05/08/2017
tarihli ve 30145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma
Yönetmeliğinin “Sınavda başarı puanı” kenar başlıklı 59 uncu maddesine göre; yazılı sınavda en az yetmiş puan
alanlar, sınavda başarılı sayılmıştır.
Bu aşamadan sonra ise; 16/04/2018-27/04/2018 tarihleri arasında, yazılı sınavda başarılı olan adayların;
Yönetmeliğin 48 inci maddesine göre uzlaştırmacı siciline kayıt başvuruları alınacaktır. (Uzlaştırmacı sicil
başvuru kılavuzuna; http://uzlastirmaci.uyap.gov.tr/main/destek/uzlastirmaci_sicil_basvuru_kilavuzu.pdf linki
üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.)
Sicile kayıt; adayın Daire Başkanlığımıza elektronik ortamda başvurması ve şartları taşıdığının
anlaşılması halinde yapılacaktır.
Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğinin, “Uzlaştırmacı siciline kayıt olma şartları” kenar
başlıklı 48 inci maddesinde;
“(1) Sicile kayıt başvurusu, Daire Başkanlığına elektronik ortamda başvurmak suretiyle yapılır.
(2) İlgilinin, uzlaştırmacı olarak görev yapmak istediği ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı ile
iletişim bilgilerini içerir başvuru dilekçesine;
a) Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası,
b) Mezuniyet belgesi ile hukuk fakültesi mezun
(5) Üçüncü fıkrada sayılan sicile kayıt şartlarını taşıdığı anlaşılan ve belgelerinde eksiklik bulunmayan
başvuru sahipleri uzlaştırmacı siciline kaydedilir. İlgililerden, şartları taşımadığı anlaşılan veya verilen bir aylık
süreye rağmen eksik belgelerini sunmayan başvuru sahiplerinin sicile kaydı yapılmaz.
(6) Başvurular hakkında geliş tarihinden veya eksik belgenin ikmalinden itibaren iki ay içinde karar
verilerek ilgilisine de tebliğ edilir.
(7) Belge eksikliği nedeniyle sicile kayıt talebi reddedilen kişiler eksik belgeleri ikmal ederek yeniden
sicile kayıt için başvuruda bulunabilirler.
(8) Uzlaştırmacı, üçüncü fıkrada sayılan şartlarla ilgili olarak, kendisine ait bilgilerde meydana gelen her
türlü değişikliği bir ay içinde, varsa belgesi ile birlikte Daire Başkanlığına bildirmek zorundadır.
(9) Sınavda başarılı olanların sınav sonuçları, yenileme eğitimlerini de tamamlamak şartıyla, sicile kayıt
yaptırıncaya kadar geçerliliğini korur.”
Hükmü yer almaktadır.
Bu itibarla;
Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğinin, uzlaştırmacı siciline kayıt olma şartlarını düzenleyen
48 inci maddesindeki şartları taşıyan ve Uzlaştırmacı Siciline kayıt olmak isteyen ilgililerin; e-devlet şifresi, eimza
veya mobil imza ile http://uzlastirmaci.uyap.gov.tr/ adresinden Uzlaştırmacı Portal’a giriş yaparak;
– Sicil başvuru formu butonunu seçmek,
– Portal’da istenilen bilgileri doğru, güncel ve eksiksiz olarak doldurmak,
– Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafını sisteme yüklemek, (ÖNEMLİ
NOT:Uzlaştırmacı Portal üzerinden yapılacak sicil kayıt başvurularında; sisteme yüklenecek fotoğraf,
ilgilinin adına düzenlenecek “Uzlaştırmacı Kimlik Kartı”nda ve şahsi sicil dosyasında
kullanılacağından, burada yer alan fotoğrafın; son 6 (altı) ay içerisinde, adayın kolaylıkla tanınmasını
sağlayacak şekilde cepheden ve yüzü açık olarak çekilmiş olması gerekmektedir. Yükleyeceğiniz
resmin yüksekliği: 1024px, genişliği: 768px olmalıdır. Fotoğrafa ilişkin ayrıntılı bilgiler Uzlaştırmacı
Sicil Başvuru Kılavuzunda detaylı bir şekilde anlatılmıştır
http://uzlastirmaci.uyap.gov.tr/main/destek/uzlastirmaci_sicil_basvuru_kilavuzu.pdf.)
Suretiyle Başkanlığımıza başvurularını yapmaları gerekmektedir. Fiziki başvuru kabul edilmeyecektir.
Uzlaştırmacı siciline kayıt başvurusu esnasında;
Uzlaştırmacı olarak fiilen görev almak isteyen adayların;
– “Dosya almak istiyorum” seçeneğini işaretlemeleri,
– Uzlaştırmacı olarak görev yapmak istedikleri 3 farklı ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığını
seçmeleri,
Zorunludur.
NOT: Adaylar belirlemiş oldukları tercihlerinden biri olan ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı
listesine kaydedilecek olup, mümkün olduğunca ilk tercih yerlerinde görevlendirileceklerdir.
Uzlaştırmacı olarak fiilen görev almak istemeyip, sadece uzlaştırmacı siciline kayıt olmak isteyen
adayların ise;
“Dosya almak istemiyorum” seçeneğini işaretlemeleri gerekmektedir. Bu kişiler, şartları taşımaları
hâlinde yalnızca uzlaştırmacı siciline kaydedilecek; ancak herhangi bir ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet
başsavcılığı listesinde yer almayacaklardır.
Uzlaştırmacı siciline kayıt şartlarını taşıyan ve sicile kayıtları yapılan uzlaştırmacılara uzlaştırmacı kimlik
kartı verilecektir. Uzlaştırmacı Siciline Kayıt Başvurusu sırasında her adayın “Uzlaştırmacı Kimlik Kartı” için
Türkiye Vakıflar Bankası Adalet Bakanlığı Şubesi Ceza İşleri Genel Müdürlüğü hesap ismi ile TR
210001500158007307024890 No’lu hesabına 10.00 TL (On Türk Lirası) yatırması gerekmektedir. Ücret
yatırılırken açıklama kısmında; adayın Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numarası, adı ve soyadı ile iletişim
numarasının belirtilmesi zorunludur. Dekontun Uzlaştırmacı Portalı’na yüklenmesine ya da Daire Başkanlığına
gönderilmesine gerek bulunmamaktadır. Sicile kayıtları yapılanlara uzlaştırmacı kimlik kartı, uzlaştırmacı
belgesiyle birlikte teslim edilecektir.
DUYURULUR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir